Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Aanbiedingen en opdrachten

1.1 Indien AWZW een offerte uitbrengt, is deze offerte aan de hand van een schatting van de aan de opdracht te besteden tijd en de op dat moment bekende tarieven van derden. Bij het uitbrengen van een offerte wordt er  van uitgegaan dat opdrachtgever steeds tijdig, juist en volledig alle gegevens verstrekt, die voor de uitvoering van de opdracht van belang zijn.
1.2 Alle offertes worden uitgebracht in prijzen exclusief BTW
1.3 Een overeenkomst komt tot stand als Opdrachtgever binnen de gestelde termijn van 3 maanden de aanbieding schriftelijk heeft aanvaardt, dan wel bevestigd.
1.4
Aanmelding van cursisten  vindt plaats op de in de offerte opgenomen wijze, onder gebruikmaking van het digitale formulier.

 


Artikel 2. Uitvoering opdracht

2.1
AWZW zal de opdracht naar beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.2 AWZW is gerechtigd derden bij de uitvoering van de opdracht te betrekken.
2.3 AWZW is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet juist of onvolledig verstrekken van gegevens door de opdrachtgever.
2.4 Voor het faciliteren van de e-learning ontvangen medewerkers een voucher met een inlogcode. Medewerkers hebben een computer met geluids- en kleurenkaart nodig.
2.5 AWZW heeft een SLA met de provider van de e-learning afgesloten. Uitval van het e-learning programma wordt opgelost op basis van best effort.


Artikel 3. Wijziging van de opdracht

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht aanpassen en de aanpassingen schriftelijk vastleggen, alsmede de meer- of minderkosten die het gevolg zijn van de aanpassing.

 

Artikel 4. Annulering

4.1 Opdrachtgever is bevoegd een opdracht te annuleren voordat AWZW met de uitvoering daarvan is begonnen, tegen vergoeding van de door de annulering ontstane aantoonbare materiele schade. Onder deze schade wordt begrepen de door AWZW verrichte werkzaamheden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten, waaronder die van ingekochte materialen en reeds ingeroepen diensten. Onder schade wordt niet begrepen: gederfde inkomsten.
4.2 Indien de annulering plaats vindt binnen 4 weken voor aanvang van de training, kan AWZW 30% van het tarief dat bij doorgang van de opdracht gefactureerd zou zijn aan  opdrachtgever in rekening brengen.
4.3 Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Als de datum van annuleren wordt de datum van ontvangst van de schriftelijke annulering bij AWZW aangehouden.

 

Artikel 5. Facturering en betaling

5.1
Tenzij anders overeengekomen factureert AWZW 50% van het overeengekomen tarief voor aanvang van de trainingen en maatwerktrajecten . De overige 50% na afloop.
5.2 De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Overschrijding vraagt om vermeerdering met de wettelijke rente + 2%.
5.3 Alle buitengerechtelijke kosten die AWZW moet maken voor incasso zijn voor rekening van opdrachtgever, met een minimum van 10% van de openstaande vordering en een minimum van € 250.-

 

Artikel 6. Overmacht

6.1 Overmacht omvat elke omstandigheid buiten toedoen van AWZW, waardoor nakoming redelijkerwijs niet van AWZW verlangd kan worden.  Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming in de prestatie van toeleveranciers en samenwerkingspartners van AWZW.
6.2 Overmacht geeft AWZW het recht de overeenkomst schriftelijk, indien de situatie van overmacht langer heeft geduurd dan 60 dagen, te beeindigen dan wel de verplichting uit overeenkomst op te schorten zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1
Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van ontwikkelde lesmaterialen, lesconcepten, analyses, modellen, tekeningen en adviezen blijven berusten bij AWZW.
7.2 Indien gebruiksrechten (licenties) worden verstrekt op zaken, waarvan de intellectuele rechten berusten bij AWZW of bij door haar ingeschakelde derden, zijn deze rechten door opdrachtgever niet overdraagbaar.

 

Artikel 8. Geheimhouding

1.1 De door AWZW verstrekte informatie is uitsluitend bestemd voor intern gebruik binnen de organisatie van opdrachtgever.
1.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het opdrachtgever niet toegestan om gegevensverzamelingen, waarvan de intellectuele eigendomsrechten aan AWZW toebehoren, te verveelvoudigen of openbaar te maken of op een wijze te gebruiken die in strijd is met de privacywetgeving.

 

Artikel 9. Klachten

  Indien opdrachtgever niet tevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening, de geleverde zaken, of over de factuur, kan opdrachtgever zijn klacht schriftelijk voorleggen aan AWZW. AWZW zal de klacht behandelen conform het klachtreglement van AWZW.
  Klachten van de opdrachtgever over de uitvoering van de opdracht geven opdrachtgever niet het recht betalingsverplichtingen op te schorten.

 

Artikel 10. Ontbinding

10.1
AWZW is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
- opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of het faillissement is uitgesproken
- de activiteiten van opdrachtgever worden stilgelegd of geliquideerd

 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle opdrachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
11.2 Partijen kunnen geschillen over de wijze van uitvoering van de opdracht in eerste instantie met behulp van een geregistreerd en materiedeskundige mediator trachten op te lossen.
11.3 Indien het overleg niet tot een oplossing leidt, leggen partijen het geschil voor aan een bevoegde rechter.

 

 

10
AWZW-vv

"Midden in het leven blijven staan"

arrow
AWZW | Aanbod | Leveringsvoorwaarden
Academie voor Wonen, Zorg & Welzijn | MiracleWeb 3.0